Posted Fri, September 16, 2011 2:31pm UTC

Dia, Raima, Riya at the Steve Madden launch party

Photos : Yogen Shah