Posted Fri, July 26, 2013 6:44pm UTC

Priyanka Chopra at Millions of Milkshakes