Shashank Vyas: I am still very attached to Pratyusha Banerjee