After Shah Rukh Khan, Imtiaz Ali now clicks Anushka Sharma gazing into Prague!