Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi : Ishwari to attempt suicide!

Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi to undergo a major twist