Model Viktoria Kay's bold fashion sense catches the eyes of many