Sohail Khan, Tanisha take home pets from adoption camp