తమిళంలో భారీ కలెక్షన్లు సాధించిన ఐదు సినిమాలు

తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ కి సమానంగా సినిమాలు రిలీజ్ చేస్తుంది తమిళ్ సినిమా ఇండస్ట్రీ. కొన్ని సినిమాలు తెలుగు కూడా రిలీజ్ చేస్తారు. అలంటి సినిమాల కలెక్షన్స్ ఏంటో మీరేయ్ చూడండి.