హీరోయిన్లు గా మారిన మన హీరోల కూతుళ్లు

తండ్రికి తగ్గ కూతురు అని ఈ హీరోయిన్ లు మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. తమ తో పాటు తండ్రులకు కూడా ఆ పేరు తెచ్చి పెట్టారు. అలాంటి కూతుర్లని ఒకసారి మనం చూద్దాం.