తెలుగు తనం ఉట్టిపడేలా 'గౌరీ కళ్యాణం'; యుట్యూబ్ లో వైరల్

గాత్రద్వరులు త్యమే సాయంగా పాటను ఆలపసూి నటించిన తీరు అందరిని ఆకట్టుకున్న విశేష్ంగా చెప్పుకోవచ్చు. తన సంగీత్యనికి సాహిత్యానిు కూడా జోడించి పాటను అందించిన సంగీత దరశకుడు కేశవ్ కిరణ్ గారు వంద శాతం నాయం చేశారు. సహజత్యానికి సరికొతి నిరాచనం లా సంసకృతి, సంప్రద్వయాల గురించి చకకగా అభవరిణసూి మనసుకు ఆహాలద్వనిు అందిసుిను ఈ గౌరి కలాాణ వైభోగమే పాటకు విశేష సాందన లభంచడం పటల యూనిట్ చాలా సంతోషానిు వాకిం చేశారు.