Paramavatar Shri Krishna: Ravish Desai is the third Lord Vishnu after Vishal Karwal and Himanshu Malhotra

After Vishal Karwal and now Himanshu Malhotra's exit from &TV's mythological show Paramavatar Shri Krishna, actor Ravish Desai will play the new Lord Vishnu.