Shrenu Parikh introduces us to her sister Tina Philip from Ek Bhram Sarvagun Sampanna

Shrenu Parikh introduces another character from Ek Bhram- Sarvagun Sampanna