Shweta Tiwari's 'Mere bra ki size bhagwan le rahe hain' statement creates a stir on social media; Madhya Pradesh minister asks for detailed report

Shweta Tiwaris video saying'Mere bra ki size bhagwan le rahe hain' is going viral on Twitter. MP minister has asked cops for detailed statement on the same